ഇസ്​ലാമിന്​ നൽകിയ സഹായത്തിന്​ ഗോൾഡൻ വിസയെന്ന്​ വ്യാജവാർത്ത; വിദ്വേഷ പ്രചാരകരുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ്​ കലാപരിപാടി ഇങ്ങനെ

2021.10.22 03:03 ottakam ഇസ്​ലാമിന്​ നൽകിയ സഹായത്തിന്​ ഗോൾഡൻ വിസയെന്ന്​ വ്യാജവാർത്ത; വിദ്വേഷ പ്രചാരകരുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ്​ കലാപരിപാടി ഇങ്ങനെ

ഇസ്​ലാമിന്​ നൽകിയ സഹായത്തിന്​ ഗോൾഡൻ വിസയെന്ന്​ വ്യാജവാർത്ത; വിദ്വേഷ പ്രചാരകരുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ്​ കലാപരിപാടി ഇങ്ങനെ submitted by ottakam to Kerala [link] [comments]


2021.10.22 03:03 romain34230 SpaceX va lancer une usine dans l’espace avant Amazon et Blue Origin

SpaceX va lancer une usine dans l’espace avant Amazon et Blue Origin submitted by romain34230 to actutech [link] [comments]


2021.10.22 03:03 BulgarianObserver Заповед № РД-01-86121.10.2021 г. Министерство на Здравеопазването

submitted by BulgarianObserver to bulgaria [link] [comments]


2021.10.22 03:03 Moist_Supermarket_92 Loading screen issue

Is anyone else getting a stuck on the loading screen while loading into a match????
submitted by Moist_Supermarket_92 to deadbydaylight [link] [comments]


2021.10.22 03:03 throwaway496378 Am I

submitted by throwaway496378 to ShadowBan [link] [comments]


2021.10.22 03:03 RaisinZealousideal54 Which frequency of telemetry in Malaysia is work 433 or 900 MHZ ?

.
submitted by RaisinZealousideal54 to Multicopter [link] [comments]


2021.10.22 03:03 romain34230 Tinder lance deux nouvelles fonctionnalités en France

Tinder lance deux nouvelles fonctionnalités en France submitted by romain34230 to actutech [link] [comments]


2021.10.22 03:03 Miruta Abbytober (Day 21)

Abbytober (Day 21) submitted by Miruta to grandorder [link] [comments]


2021.10.22 03:03 pizzatacos1303 Panicking

I have been able to fall asleep these past couple days and not wake up shaking or feeling sick in the middle of the night. tonight however i just woke up and i’m panicking so much bc i feel really sick. i cannot wake my mom up bc it’ll make me feel worse. i’m shaking so badly and my heart is racing. is anyone else awake?
submitted by pizzatacos1303 to emetophobia [link] [comments]


2021.10.22 03:03 sharewithme Word of The Hour: communalism

communalism: a french theory of government which holds that commune should be a kind of independent state, and the national government a confederation of such states, having only limited powers. it is advocated by advanced french republicans
See tree for communalism: https://treegledictionary.org/define/communalism
submitted by sharewithme to funwithwords [link] [comments]


2021.10.22 03:03 KoriroK-taken This eyelash growth serum burns my eyes. Does anyone else have experience with this product or anything similar? Purchased during 2nd chance, I belive. More details in a comment.

submitted by KoriroK-taken to Ipsy [link] [comments]


2021.10.22 03:03 stormbreaker_276 What's your favourite lesser known song (b-side/unreleased/cover) by coldplay

submitted by stormbreaker_276 to Coldplay [link] [comments]


2021.10.22 03:03 throwaway849h I don't know where else to post it. But I need help shaming a scam educational consultancy which preys on innocent students.

The name of the consultancy is SUCCESS POINT NAMAKKAL. This traps students by sending them abroad for their studies but once they go there they suddenly charge more fees till they go bankrupt. They also do not help out with visa and hence many students are stranded abroad visaless and in debt.
My nephew's friend was scammed, but thankfully his parents were able to give more money and rescue him. This is based in India and hence the cops are corrupt.
If you look it up online you will see that it has scores of 5 star reviews. But if you examine the posters, you will find that all of them are fake accounts and the only other review they have posted is an exact similar review for SUCCESS POINT COIMBATORE(based in another district).
Please help me shame them and spread awareness. If possible please give One stars on google. It will really help as it is a review based organisation.
Also I posted it on another sub and a fellow redditor pointed out how all reviews needlessly have VISA good in it.
Please give one star reviews to SUCCESS POINT NAMAKKAL and SUCCESS POINT COIMBATORE. They are just trapping student in debt.
submitted by throwaway849h to antiwork [link] [comments]


2021.10.22 03:03 MeanPervyMan Which sis… and how much danger is she in 😈

Which sis… and how much danger is she in 😈 submitted by MeanPervyMan to irlgirls2 [link] [comments]


2021.10.22 03:03 Iconic-KBX15 hmmm

hmmm submitted by Iconic-KBX15 to Minecrafthmmm [link] [comments]


2021.10.22 03:03 TTmafia Air bar box

Any experiences or opinions on the air bar box?
submitted by TTmafia to disposablevape [link] [comments]


2021.10.22 03:03 xx1kk Do doctors who conduct unethical experiments feel apathetic being the subject of unethical experiments themselves?

Or would they be terrified because they have double standards? (i.e Mengele)
submitted by xx1kk to NoStupidQuestions [link] [comments]


2021.10.22 03:03 salamnow How to make a door, install a door lock, and make a decoration for the door

How to make a door, install a door lock, and make a decoration for the door submitted by salamnow to Welding [link] [comments]


2021.10.22 03:03 Bot-Bot-Zamorano Player Ratings Result

test
submitted by Bot-Bot-Zamorano to FCInterMilan [link] [comments]


2021.10.22 03:03 MeetingExcellent9033 Made this new purse as a gift for a friend ! Your feedbacks are much appreciated

Made this new purse as a gift for a friend ! Your feedbacks are much appreciated submitted by MeetingExcellent9033 to Leatherworking [link] [comments]


2021.10.22 03:03 Ok_Quantity430 🐕 MiniCuteDoge 📈 | Just Launched | Next BabyDoge | 🚀 Highest Holder Rewards Ever ✅ | BuyBack Function 💯| BSC GEM 💎|

Have you missed the BabyDoge or MiniDoge moonshot? Then this is your opportunity to go to the moon! Don’t miss out! Potential 1000x MoonShoot!
All holders of Mini Cute Doge will earn more tokens just for holding Mini Cute Doge coins in your wallet.
Watch the amount of Mini Cute Doge grow in your wallet as all holders automatically receive a 3% fee from every transaction.
The community receives more Mini Cute Doge coins from the fees generated by each transaction.
Join our Community and help donate to Animal Shelters worldwide. Together we can help animals find their new safe family who will love them.
Community will vote and decide on which charities to contribute to. Charity donations will be made from the Marketing wallet!
🔥 Tokenomics 🔥

✅ Tax Fee :
✅ How will the team increase the price?
Explosive Marketing. From Poocoin Ads to promotions with huge influencers on multiple platforms. With a clear end goal, to reach a 1B market cap.
🔥 IMPORTANT LINKS 🔥
Contract: 0xa87a0fbfab574fa496eb99f9e9fd1706aac844f1
Buy Now: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xa87a0fbfab574fa496eb99f9e9fd1706aac844f1
Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0xa87a0fbfab574fa496eb99f9e9fd1706aac844f1#readContract
Liquidty locked:
Highest BuyBack - Highest Holders Rewards - Unlimited Marketing Funds
submitted by Ok_Quantity430 to CryptoMoon [link] [comments]


2021.10.22 03:03 smartybrome Entrepreneurship - Ft. Matthew Rolnick of Yaymaker, Groupon

Entrepreneurship - Ft. Matthew Rolnick of Yaymaker, Groupon submitted by smartybrome to udemyfreebies [link] [comments]


2021.10.22 03:03 leika17 Bay bridge from San Francisco [4K]

Bay bridge from San Francisco [4K] submitted by leika17 to ultrahdwallpapers [link] [comments]


2021.10.22 03:03 OverResponsibility91 My most precious ones. Sorry for covering everything in foil, also idk if these VIZ releases from 96 are worth anything.

My most precious ones. Sorry for covering everything in foil, also idk if these VIZ releases from 96 are worth anything. submitted by OverResponsibility91 to MangaCollectors [link] [comments]


2021.10.22 03:03 smartybrome Free C++ Tutorial - Learn C++ from Scratch

Free C++ Tutorial - Learn C++ from Scratch submitted by smartybrome to udemyfreebies [link] [comments]


http://shuvalovskij-park-auto.ru